logo.GIF (4411 bytes) headin.GIF (10085 bytes)
h_red.GIF (2534 bytes)h_blue.GIF (2160 bytes)h_yellow.GIF (2495 bytes)h_green.GIF (1978 bytes)
clear.gif (45 bytes)
h_waterc.GIF (6151 bytes)
clear.gif (45 bytes)
72.jpg (53431 bytes)....

Boat Villagers at Klong Rangsit
Page 72-73

clear.gif (45 bytes)

f_top.GIF (1052 bytes) f_home.GIF (400 bytes) f_contac.GIF (485 bytes)